Currency converter

Enter price what you want to calculate.

0.00

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky používania našich stránok

1. Všeobecné ustanovenia


Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných

strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : ABYX s. r. o.,

IČO: 43 914 659, Jasovská 33, Bratislava 851 07, zapísaná v Obchodnom registri

Mestského súdu Bratislava III, oddiel: sro, vložka číslo: 50024/B(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

ABYX s. r. o., IČO: 43 914 659, Jasovská 33, Bratislava 851 07, zapísaná v Obchodnom

registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: sro, vložka číslo: 50024/B

DIČ: 2022517376

IČ DPH: SK2022517376

Prevádzka: Žihárec 46, Žihárec 925 83

Telefón: +421948601768

Email: info@resincourses.com

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dohľadu

ba@soi.sk

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej

zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v

písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a

reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito

obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú

byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby

a pod.)

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou

rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá

súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba

predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického

obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v


stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za

prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania

zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na

internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa

nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo

k dodaniu tovaru.


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo

forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky

predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný

prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok,

uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka").

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná

správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie

doručenia objednávky"). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho

môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

2.3. Nákup tovaru

2.3.1. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola

doručená objednávka, ktorá nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3.2. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho informácia, ktorá obsahuje

oznámenie o tom, či objednávka kupujúceho bola akceptovaná (ďalej len "akceptácia

objednávky"). Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj

je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o

pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a

údaje o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia

pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno, sídlo, IČO a

podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.

2.4. Nákup digitálneho tovaru

2.4.1. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená

objednávka, a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len

„akceptácia objednávky“).

2.4.2. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého

predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o

predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a


údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého

miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO,

číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou

alebo písomnou formou.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom

informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách,

týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak,

že:

o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom

použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej

katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt

kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich

má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl.

1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo

služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných

a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho,

o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých

ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu

primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu,

dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky

nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval

na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci

zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a

vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných

článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote

a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho,

o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v

prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň

poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené

s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej

na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri

predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru,

ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval

v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie

podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci

odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa

§ 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10

týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval

v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. §

622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných

a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho,

o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim

podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju

výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach

pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí

služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať,

a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie

informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu

uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje

jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na

príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto

obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z

kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej

katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných

a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho,

o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku

na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak

z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej

katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných

a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho, o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie

elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho, o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých

predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval

na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto

obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom

systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém

využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony

popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je

kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na

príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto

obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval

na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto

obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e)

týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné

náklady alebo poplatky uhradiť.


3. Práva a povinnosti predávajúceho


3.1. Predávajúci je povinný:

a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať

kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu

spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail.

Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6.

vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy.


d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme

všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady,

ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod

v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný

tovar.

3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci

dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a

reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho

ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy

pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky

je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej

časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť všetky platby a teda už uhradenú kúpnu cenu alebo

jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov v

lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania

objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V

prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už

uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej

zmluvy, kupujúcemu.


4. Práva a povinnosti kupujúceho


4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je

súčasťou objednávky.

4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne

a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti kupujúceho:

a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane

nákladov za doručenie objednaného tovaru,

b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný

c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej

osoby.


5. Dodacie a platobné podmienky


5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá

dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa

uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť

predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej

dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je

kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím

lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy

alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len "miesto"). Kupujúci je

povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,

povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom

v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.5. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je

povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou

splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o

doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru

je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru

kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie

tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim

a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim

alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.6. Kupujúci môže skontrolovať obsah zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v

prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je

povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a

rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným

záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s

vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a

reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej

osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené

náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.7. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v

bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný

kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu

doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet,

ktorý určí kupujúci.


6. Kúpna cena


6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a

predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). V prípade ak je

kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar

uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim,

predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej

ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej

zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k

platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie

tovaru platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v

akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím

tovaru.

6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje

za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar

v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí

predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa

nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.

6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace ( clo, dane ) nie sú zahrnuté v kúpnej cene

a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva

škody na tovare


7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za

tovar.

7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim

od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí

včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar

neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.


8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady,

reklamácie)


8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu

tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu

odstrániť.

8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada

týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú

neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu

nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol

riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od

kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné

vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší

počet vád tovar riadne užívať.

8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622

Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok)

a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto

obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné

podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal

možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej

republiky.Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný

servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie

telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.


8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda

čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený

s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru

vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv

v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej

len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a

reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.


8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na

internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.

8.10. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,

vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u

predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni

predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne

predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa

bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie

o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,

ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku

predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo

uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru;

kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho

zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej

výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam

určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť

predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína

dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak

sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu

alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12

písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku

potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou

osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá

objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola

vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia

osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie

obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení

reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia

o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie

tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej

podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí

spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných

a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu

vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623

Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej

komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu

ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,

najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie

sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným

spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §

623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu

o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo

svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci

alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m)

Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v

odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu vybavenia

reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených

prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať

dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie

predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie

reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie

predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni

prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ

právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej

zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca

alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo

stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na

odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy

a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení

reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci

tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,

náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené

náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci

odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru,

môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná

doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova

uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky

s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol

predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím

k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar

s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné

ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:


ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru

do konca záručnej doby tovaru,

ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou

intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním

starostlivosti o tovar,

ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním

v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého

používania tovaru,

ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými

udalosťami,

ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou

či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie

jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru,

b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

c) odovzdaním opraveného tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení

reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia

reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo

donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať

kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom

a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad

o vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne

prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny

v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2

mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci

kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci

nemohol požívať tovar.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia

nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci

doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa

uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.


8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia

kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim

spôsobom:

a) predávajúci vadný tovar vymení alebo

b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto

reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,

predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú

odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby

mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia

kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu

nasledujúcim spôsobom:

výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením

kúpnej ceny za tovar.

8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo

pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu

tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a

obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci

reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických

parametrov.

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení

reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto

reklamačných a obchodných podmienok.

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt

jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt

viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil

svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto

reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie

už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu)

uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre

subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.


9. Osobné údaje a ich ochrana


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný

oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého

bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný

oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane

PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj

zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického

obchodu v časti " Môj profil".

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v

procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho

súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude

vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie

osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej

vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť

svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné

údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti

predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách

a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich

informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch,

zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať

a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na

účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely,

ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a

zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý

zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými

údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných

a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných

údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne

likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov

môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1

mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

1. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred

odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným

a nezameniteľným spôsobom oznámil:

svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných

podmienok,

identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu

objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi

predávajúcim a kupujúcim,

že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu

trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci


fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo

telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,

že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi

a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným

právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas

dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia

zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

účel spracúvania osobných údajov,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v

informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní

osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho

osobné údaje na spracúvanie,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

a) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky

spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a

právom chránených záujmov v rozsahu najmä

i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje;

ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho

podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť

poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu

Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto

povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné

údaje,

ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú

osobné údaje poskytnuté,

iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje

sprístupnené,

iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční

prenos osobných údajov,

b) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú

predmetom spracúvania,

c) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú

predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o

ich vrátenie,

d) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k

porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať

voči:

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na

účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,


využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom

styku, alebo

poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.

14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať

voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením

oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej

práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade

takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a

preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné

údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a

zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má

právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu

predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také

rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej

osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného

rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom

predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri

preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku

zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných

podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v

ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo

ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov

predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak

predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie

oprávnených záujmov kupujúceho.

3. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje

svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú

elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo

dňa jej odoslania.

4. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o

tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na

právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

5. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto

obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho

podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti

alebo požiadavky.

6. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi

dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

7. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných

údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté

a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999,

DIČ: 2120099014, IČ DPH: SK2120099014, zapísaná v Obchodnom registri Mestského

súdu Bratislava III, oddiel: sro, vložka číslo: 105158/B

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36631124,

DIČ: 2021879959, IČ DPH: SK2021879959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo: 803/S


Ekonomické účtovníctvo, s. r. o., Pri jazere 1340/40, Slovenský Grob 900 26,

IČO: 52522547, DIČ: 2121075704, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu

Bratislava III, oddiel: sro, vložka číslo: 139833/B


10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho,

vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak

výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo

vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho

vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení

všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar

zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto

skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu

náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať

objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto

bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť

kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od

oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7

a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon

o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo

dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu

nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti

podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným

spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu

potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci

alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného

tovaru alebo pokiaľ

a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného

dielu alebo posledného kusu,

b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa

prevzatia prvého dodaného tovaru.


10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred

začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim

pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom

trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a

reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak

oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň

lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných

a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia

od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,

spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú

adresu kupujúceho.

10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá

doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné

požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením

doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10

ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je

predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez

zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak

predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej

osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa

považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na

základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a

poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby

podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je

doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže

predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej

osoby.

10.11. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade

ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť

podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého

zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností

a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci

nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1

písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


10.13. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom,

aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe

vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.14 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci

nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru

vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu

ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní

porušený,

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov,

kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ

tento obal rozbalil,

poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho

poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol

riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od

zmluvy,

predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho

kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné

uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného

úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.15. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia

pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.


11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať

písomnú formu

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme

e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú

príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o

elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o

ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu

uzavretím kúpnej zmluvy.


11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil,

že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel

ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


12. Alternatívne riešenie sporov


12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že

predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak

predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže

podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov

(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS

subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom

určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom

platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie

nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim,

ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny

poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

UPOZORNENIE:

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované pre spoločnosť ABYX s. r. o., IČO: 43 914 659, Jasovská

33, Bratislava 851 07, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: sro, vložka číslo:

50024/B, spoločnosťou Krši s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad Hronom 965 01, IČO: 50 532 464, ktorá si

vyhradzuje k tomuto dielu svoje autorské práva. Akékoľvek použitie tohto diela alebo jeho časti (rozmnožovanie,

kopírovanie, skenovanie alebo iné šírenie textov, tabuliek a ďalších súčastí tohto diela) mechanickým alebo

elektornických spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Krši s.r.o. na takéto použitie

je prísne zakázané.


Príloha č. 1


Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku


v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo


prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov


Predávajúci: ABYX s. r. o., IČO: 43 914 659, Jasovská 33, Bratislava 851 07, zapísaná v

Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: sro, vložka číslo: 50024/B

DIČ: 2022517376

Prevádzka: Žihárec 46, Žihárec 925 83

Telefón: +421948601768

Email: info@resincourses.com


Kupujúci


Meno a

priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-Mail:


Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej (vyberte jednu z možností):

Kúpnej zmluvy

zmluvy o poskytnutí služby


Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:


Bola mi zaslaná potvrdená objednávka

číslo:

Zo dňa:

Číslo faktúry:

Tovar mi bol doručený dňa (deň

prevzatia):


Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):


plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo

čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

názov vráteného predmetu

zmluvy, a počet kusov (iba

ak vraciate len časť

predmetu zmluvy):


Požadovaná hodnota k vráteniu:


Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté

ponechajte):

poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:


Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je

povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu

pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.


V ...................................... Dňa ..........................


....................................

Meno priezvisko

(podpis)


Príloha č. 2


Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia

osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí

odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným

poštou, e-mailom) na adrese Predávajúci: ABYX s. r. o., IČO: 43 914 659, Jasovská 33,

Bratislava 851 07, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

oddiel: sro, vložka číslo: 50024/B DIČ: 2022517376 Prevádzka: Žihárec 46,

Žihárec 925 83 Telefón: +421948601768 Email: info@resincourses.com

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa

nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte

možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek

iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom

našej internetovej stránky www.resincourses.com. Ak využijete túto možnosť, prijatie

odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom

trvanlivom nosiči.


Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva

na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej

zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili

v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie

tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia,

ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové

služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú

vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám

bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude

uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne

nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu

adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo

nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na prevádzku spoločnosti, Žihárec 46,

Žihárec 925 83 bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa

uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar

odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate

Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek

zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do

momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a

funkčnosti tovaru.

Prihlasovací e-mail

Náš web nevyužíva klasické prihlásenie ale takzvaný bezheslový prístup. Pokiaľ máte zakúpené kurzy, stačí ak zadáte váš e-mail a na túto adresu pošleme špeciálny link, prostredníctvom ktorého sa prihlásite do svojho účtu.


Klasické prihlásenie e-mailom a heslom
V prípade, že sa potýkate s problémami pri prihlásení bez hesla, môžete využiť aj formu pôvodného starého prihlasovania sa s e-mailovou adresou a heslom. Stačí, ak kliknete na tento link.